Nyheter Skatt -og avgiftsrett

 • Uttak av virke fra egen skog ved leieskjæring

  Saken gjelder etterberegning av utgående merverdiavgift med kr 399 679, jf. skatteforvaltningsloven § 12-1, jf. § 6-20 og merverdiavgiftsforskriften § 6-20-2 annet og tredje ledd. Spørsmålet i saken er hvorvidt den etablerte ordning faller inn under den type "bytte" som reglene om leieskjæring i merverdiavgiftsforskriften § 6-20-2 annet ledd annet punktum får anvendelse på. Klagen tas ikke til følge. […]

 • Uttak av virke fra egen skog på allmenningssag

  Saken gjelder gyldigheten av vedtak om etterberegning av utgående merverdiavgift med kr 399 679, jf. merverdiavgiftsloven § 18-1 første ledd bokstav b, jf. § 6-20 og forskrift til merverdiavgiftsloven § 6-20-2 første ledd bokstav b. Saken reiser spørsmål om vilkår for fritak ved uttak av virke fra egen skog mv. er oppfylt, med fokus på forståelsen av begrepet "allmenningssag".   Skattekontorets vedtak oppheves. Saken returneres til skattekontoret for ny behandling. […]

 • Spørsmål om endringsadgang

  Saken gjelder hvorvidt det foreligger endringsadgang etter skatteforvaltningsloven § 12-1 annet ledd for perioden 3. termin 2012 – 6. termin 2013. Omtvistet beløp er kr 8 374 673. Det materielle spørsmålet er ikke omtvistet.   Klagen tas ikke til følge. […]

 • Fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonskostnader ved kjøp av aksjer

  Saken gjelder etterberegning av fradragsført inngående merverdiavgift for kostnader pådratt i forbindelse med kjøp av aksjer, jf. merverdiavgiftsloven § 8-1, jf. skatteforvaltningsloven § 12-1. Omtvistet beløp er kr 168 944. Saken har vært til behandling i alminnelig avdeling hvor det er dissens fra ett nemndsmedlem. Saken skal derfor behandles i stor avdeling.   Klagen tas ikke til følge.     &nbs […]

 • Ileggelse av tilleggsskatt

  Saken gjelder ileggelse av tilleggsskatt, skatteforvaltningsloven § 14-3 til § 14-5. Omtvistet beløp er ilagt tilleggsskatt på kr 52 500. Saken har vært til behandling i alminnelig i avdeling og det ble dissens. […]

 • Fradrag for tap på fordring

  Fradrag for tap på fordring etter skatteloven § 6-2. Spørsmål om utestående fordring mot datterselskap har endret karakter fra kundefordring til ordinær utestående fordring/ finansieringsbistand.   Omtvistet beløp er fradrag på kr 42 702 870.   Klagen tas til følge. […]

 • Fritak for artistskatt etter artistskatteloven § 5

  Saken gjelder klage på vedtak om avslag på søknad om fritak for artistskatt etter artistskatteloven § 5. Fastsatt artistskatt beløper seg til kr 38 471. […]

 • Fritak fra gevinstbeskatning ved realisasjon av bolig som følge av bistand til voksent barn med kronisk sykdom ble ansett som kvalifisert brukshindring

  Klage over avgitt bindende forhåndsuttalelse. Spørsmål om innsender kan realisere egen bolig skattefritt gjennom godskriving av botid som følge av brukshindring, jf. skatteloven § 9-3 andre ledd bokstav b. […]

 • Spørsmål om skattepliktige har fradragsrett i grunnrenteinntekten for evigvarende, årlige frikraftleveranser for erverv av fallrettigheter

  Saken reiser spørsmål om A AS har fradragsrett i grunnrenteinntekten til B for evigvarende, årlige frikraftleveranser til C AS for erverv av fallrettigheter i [...], jf. skatteloven § 18-3 tredje ledd bokstav a. Omtvistet beløp utgjør fradrag for frikraftleveranser på totalt kr 127 954 343 i inntektsårene 2011 – 2016. […]

 • Tilleggsskatt vedrørende urettmessig tapsføring. Mval. §§ 4-7, 21-3 og skfvl. 12-1

  Saken gjelder Saken gjelder gyldigheten av vedtak om etterberegning av merverdiavgift med kr 497 000 og ileggelse av tilleggsavgift med 20 % av grunnlaget, kr 99 400, jf. skatteforvaltningsloven § 12-1, jf. merverdiavgiftsloven § 4-7 første ledd og §  21-3 første ledd. Spørsmål om utestående fordring har endret karakter til finansieringsbistand med den følge at vilkårene for tapsføring med korrigering av beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften, jf. merverdiavgiftsloven § 4-7 første ledd, ikke anses oppfylt. Spørsmål om det er grunnlag for å ilegge tilleggsskatt når det er inngitt merknad i mva-meldingen. Klagen tas delvis til følge. […]

 • Firmabil under permittering, skatteplikt, trekkplikt og rapporteringsplikt

  Ansatte som beholder firmabil under permittering, skal i utgangspunktet skattlegges for dette på vanlig måte. Det er et vilkår for skatteplikt at skattyter faktisk har brukt bilen til privatkjøring i løpet av inntektsåret. Det følger av praksis at det beror på en fri bevisvurdering av om en bil er brukt privat eller ikke. […]

 • Utbytte - unnlatt beskatning ved omgjøring av utbyttevedtak som følge av koronapandemien

  Skattedirektoratet har fått spørsmål om det som følge av koronapandemien er anledning til å omgjøre en utbyttebeslutning med den virkning at beskatning ikke gjennomføres. Etter Skattedirektoratets syn kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å akseptere at en omgjøring legges til grunn ved vurderingen av om et utbytte skal skattlegges. Forutsetningene for at en slik omgjøring skal få virkning for skattleggingen fremgår nedenfor. […]

 • Skattefritak for enkelte nødvendige naturalytelser som mottas som følge av koronasituasjonen

  Koronautbruddet utgjør en ekstraordinær situasjon som krever tilretteleggelse av arbeidshverdagen på en måte som bidrar til å redusere smitte, samtidig som at viktige funksjoner ivaretas så hjulene i samfunnet kan holdes mest mulig i gang. Det er i denne sammenheng viktig at praktiseringen av skattereglene bidrar til nødvendig fleksibilitet og beredskap. […]

 • Fradragsrett for kostnader til søknad om skattefradrag etter Skattefunnordningen

  Skattedirektoratet har mottatt spørsmål om rett til fradrag i alminnelig inntekt for kostnader knyttet søknad om skattefradrag etter skatteloven § 16-40. Ved utarbeidelse av søknad om skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling er det vanlig at søkeren har bistand fra rådgiver. Etter det direktoratet har fått opplyst kan dette dreie seg om omfattende prosesser og medføre høye kostnader for foretak som ønsker å benytte denne ordningen. […]

 • Når må et foretak med avvikende regnskapsår kunne gjengi bokførte opplysninger i standard format (SAF-T Regnskap)?

  Et foretak med avvikende regnskapsår, som har alminnelig skattleggingsperiode for merverdiavgift, skal kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form innen 10. april 2020. […]

 • Bonus for varekjøp utbetalt via et mellomledd

  Skattedirektoratet har vurdert den avgiftsmessige behandling av bonus for varekjøp utbetalt via et mellomledd (kjedeforening, medlemsforening e.l.). Det er også vurdert hvordan bonus kan dokumenteres for at kjøper og selger skal kunne bokføre bonus med virkning for avgiftsoppgjøret. […]

 • Utstedelse av nye borettslagsandeler, oppføring av en ny boligblokk og salg av de nye andelene

  Saken gjaldt et borettslag som skattlegges etter skatteloven § 7-3, dvs. skattlegging av andelshaverne. Borettslaget hadde planer om oppføring av en ny boligblokk og utstedelse av nye andeler ved utvidelse av andelskapitalen og innbetaling av overkurs. Til hver ny andel skulle det knyttes borett til en nyoppført leilighet. Skattedirektoratet kom til at utstedelsen av de nye andelene, alle til boligbyggelaget som senere skulle videreselge andelene, ikke utløste beskatning av andelshaverne i borettslaget. Direktoratet konkluderte videre med at oppføring av de nye boligene og boligbyggelagets videresalg av andelene ikke var å anse som skattepliktig virksomhet for andelshaverne i borettslaget. […]

 • Fusjon mellom interkommunalt selskap og heleid aksjeselskap

  Et interkommunalt selskap kunne innfusjonere sitt heleide datteraksjeselskap med grunnlag i ulovfestet rett uten at det medførte beskatning. Forutsetningen var at fusjonen ble gjennomført etter de samme prinsipper og vilkår som gjelder for at fusjoner mellom aksjeselskaper ikke skal utløse beskatning, jf. skatteloven §§ 11-1 flg. slik at det ble oppnådd full kontinuitet på alle nivåer. […]

 • Klage over avgitt bindende forhåndsuttalelse (BFU) – NN kommune

  Vi viser til brev av 8. desember 2018 hvor det på vegne av NN kommune klages over bindende forhåndsuttalelse avgitt av Skatt vest 25. oktober 2018. […]

 • Bindende forhåndsuttalelse - unntaket i mval. § 3-11 («mikrohus»)

  […]

Facebook Comments