Nyheter Skatt -og avgiftsrett

 • Vurdering av lånekapasitet etter skatteloven § 13-1 og ilagt tilleggsskatt av inntektsøkningen

  Saken gjelder spørsmål om å nekte fradrag for rentekostnader på konserninternt lån på grunn av tynn kapitalisering og fradragsrett for valutatap i tilknytning til lånet, jf. skatteloven § 13-1. Saken gjelder også spørsmål om ileggelse av tilleggsskatt for nevnte forhold. Skattepliktige fikk delvis medhold i klagen. […]

 • Fastsettelse av utgående merverdiavgift for tjenesteleveranser til konsernselskap, samt tilleggsavgift

  Saken gjelder etterberegning av utgående merverdiavgift for manglende beregning av merverdiavgift ved utførte tjenester for konsernselskaper i 2010, jf. merverdiavgiftsloven § 18‑1, jf. § 3‑1. Det er også ilagt tilleggsavgift med 40 %, jf. merverdiavgiftsloven § 21‑3. Omtvistet beløp er utgående merverdiavgift med samlet kr 185 625 og tilleggsavgift med kr 224 830. Spørsmål om det foreligger endringsadgang for 2010. Det er også spørsmål om deler av grunnlaget for etterberegnet merverdiavgift, samt om det er grunnlag for ileggelse av 40 % tilleggsavgift.   Klagen ble delvis tatt til følge. […]

 • Skattemessig behandling av kostnader til å skifte gamle strømmålere med målere med avansert måle- og styringssystem

  Saken gjelder den skattemessige behandlingen av kostnader til å skifte ut selskapets gamle strømmålere med målere med avansert måle- og styringssystem (heretter AMS-målere). Saken reiser spørsmål om når innkjøp av flere selvstendige og ikke-betydelige driftsmidler av samme art skal vurderes samlet som en beholdning (ett driftsmiddel) i relasjon til beløpsgrensen i skatteloven § 14‑40 (1) bokstav a. Videre reiser saken spørsmål om kostnadene kan fradragsføres som vedlikehold av beholdningen (driftsmiddelet), herunder grensen mellom vedlikehold av eksisterende driftsmiddel og anskaffelse av et nytt driftsmiddel, og spørsmål om fradrag basert på "tenkt vedlikehold". Omtvistet beløp er kr [...].     Klagen ble ikke tatt til følge. […]

 • Fradragsrett for erstatningsansvar ved manglende betalt forskuddstrekk og fradrag juridiske kostnader

  Saken gjelder fradragsrett for erstatningsansvar og juridiske kostnader, jf. skatteloven 6-1. […]

 • Vindkraftanlegg - avskrivning av fysiske driftsmidler og veianlegg

  Saken gjelder: Spørsmålet om fysiske driftsmidler i vindkraftanlegg som er gjenstand for verdiforringelse ved slit og elde skal avskrives etter reglene om saldoavskrivning, jf. skatteloven § 6-1 første ledd, jf. § 14‑40 flg. eller om disse kan avskrives lineært, jf. skatteloven § 6-1 første ledd, da de benyttes i forbindelse med en tidsbegrenset konsesjon med ryddeplikt ved opphør av konsesjonen. Spørsmålet om vindmølle med tårn skal avskrives som et samlet driftsmiddel i saldogruppe d, jf. skatteloven § 14‑41 første ledd bokstav d, eller om vindmølletårnet skal avskrives i saldogruppe h, jf. skatteloven § 14-41 første ledd bokstav h, dekomponert fra vindmølleturbinen. Subsidiært, dersom ikke integrert beskatning, mener skattepliktige at andelen av kostnader som skal allokeres til saldogruppe d må økes fra 20 % til 30 %. Spørsmålet om kostnad til å opparbeide veianlegg i vindparken kan avskrives lineært over konsesjonsperioden, jf. skatteloven § 14-50, eller om kostnaden først er tidfestingsmoden når veianlegget ryddes eller realiseres på annen måte, jf. skatteloven § 14-2 annet ledd annet punktum. Skattepliktiges klage ble tatt delvis til følge ved at skattepliktige ble innrømmet medhold i sin subsidiære anførsel, ref. punkt 2 over. […]

 • Spørsmål om den skatte- og avgiftsmessige virkningen av at påtalemyndigheten besluttet å inndra skattepliktiges inntekter. Skjønnsfastsettelse av inngående avgift. Tilleggsskatt. Skjerpet tilleggsskatt. Tilleggsavgift.

  Skattepliktige har drevet virksomhet med persontransport gjennom [...] transportselskapet A. Saken gjelder skjønnsfastsettelse av næringsinntekt med tilsammen kr 225 182 for årene 2016 og 2017 samt økning av utgående merverdiavgift med kr 23 058 for 2016. Problemstillingen i saken gjelder den skatte- og avgiftsmessige virkningen av at påtalemyndigheten i desember 2016 besluttet å inndra den skattepliktiges inntekter fra transportvirksomheten. Det er også spørsmål om den skatte-og avgiftsmessige virkningen av at A i 2017 utbetalte til skattepliktige beløp til dekning av inndratte inntekter og bøter. Det er i saken også ilagt ordinær tilleggsskatt, skjerpet tilleggsskatt og tilleggsavgift.     Klagen ble delvis tatt til følge. […]

 • Vurdering av lånekapasitet etter skatteloven § 13-1

  Saken gjelder spørsmålet om A AS har tatt opp lån ut over selskapets lånekapasitet jf. skatteloven § 13-1 og skatteloven § 6-40. Saken gjelder også rentebegrensningsreglenes innvirkning fra 2014, jf. skatteloven § 6‑41. Saken gjelder videre spørsmål om skattemyndighetenes endringsadgang var oversittet som en følge av toårsfristen i ligningsloven. Skattepliktige fikk delvis medhold i klagen. […]

 • FIFU ved salg av aksjer

  Spørsmål om gevinstbeskatning på salg av aksjer der den skattepliktige har avtalt videresalg forut for utøvelse av forkjøpsrett, jf. skatteloven §§ 10-31 og 10-36. Omtvistet er gevinst på kr [...] som følge av FIFU-prinsippet. […]

 • Saken gjelder spørsmål om ileggelse av tilleggsskatt i forbindelse uriktig skattemessig fradragsføring av en regnskapsmessig avsetning til pensjonsforpliktelse

  Saken gjelder spørsmål om ileggelse av tilleggsskatt i forbindelse med at A AS uriktig har skattemessig fradragsført en regnskapsmessig avsetning til pensjonsforpliktelse for inntektsåret 2015. Det påberopes at det er gitt riktige og fullstendige opplysninger, at det foreligger åpenbare skrivefeil, og at selskapets forhold må anses unnskyldelig jf. skatteforvaltningsloven § 14-3 første ledd, § 14-4 bokstav b) og § 14-3 andre ledd. Som følge av feilen ble selskapets inntekt i sentralskattekontorets vedtak økt med kr 93 688 919, og ilagt tilleggsskatt utgjorde kr 5 059 201. &nbs […]

 • Saken gjelder spørsmål om ileggelse av tilleggsskatt i forbindelse uriktig skattemessig fradragsføring av en regnskapsmessig avsetning til pensjonsforpliktelse

  Saken gjelder spørsmål om ileggelse av tilleggsskatt i forbindelse med at A AS uriktig har skattemessig fradragsført en regnskapsmessig avsetning til pensjonsforpliktelse for inntektsåret 2012. Det påberopes at det er gitt riktige og fullstendige opplysninger, at det foreligger åpenbare skrivefeil, og at selskapets forhold må anses unnskyldelig jf. skatteforvaltningsloven § 14-3 første ledd, § 14-4 bokstav b) og § 14-3 andre ledd. Som følge av feilen ble selskapets inntekt i sentralskattekontorets vedtak økt med kr 48 514 498, og ilagt tilleggsskatt utgjorde kr 2 716 811.   &nbs […]

Facebook Comments