Nyheter Skatt -og avgiftsrett

 • Skattefri realisasjon av eiendom etter rivning av bolig

  Saken gjelder spørsmålet om salg av eiendommen [adresse] i [sted] kommune er skattepliktig etter skatteloven § 5-1 (2), jf. § 9-3 (8) eller unntatt fra skatteplikt etter skatteloven § 9-3 (2). Omtvistet beløp er kr 2 144 680 i gevinst. […]

 • Gevinst fra avvikling av selskap- fristspørsmål og endringsadgang

  Størrelsen på gevinst fra realisasjon av aksjer i forbindelse med avvikling av skattepliktiges heleide aksjeselskap i 2012. Skattekontoret tok opp saken i 2015, og fattet vedtak for manglende oppgitt gevinst fra realisasjonen. I 2016 oppdaget skattekontoret at det var ytterligere gevinst som ikke var inkludert i vedtaket i 2015, og fattet nytt vedtak. Skattepliktige har påklaget begge vedtakene. Saken gjelder flere prosessuelle spørsmål, slik som hvilket vedtak som er gjenstand for behandling, fristspørsmål, burde saken vært tatt opp til endring mv. […]

 • Strider de norske rentebegrensningsreglene mot EØS-retten

  Klage over skattekontorets vedtak for inntektsåret 2015 der skattepliktige ikke fikk medhold i kravet om fullt fradrag for netto rentekostnader til nærstående selskap, jf. rentebegrensningsregelen i skatteloven § 6-41. Selskapet anfører at rentebegrensningsregelen strider mot EØS-avtalen artikkel 31 om etableringsrett og må bortfalle, jf. EØS-loven §§ 2 og 1. Omtvistet beløp utgjør kr 361 452 592. […]

 • Fristspørsmål, endringsadgang og skatteklagenemndas kompetanse

  Saken gjelder klage på skattekontorets endringsvedtak om gevinstbeskatning ved realisasjon av aksjer for inntektsåret 2014. Skattepliktiges klage gjelder også skattekontorets vedtak om utbyttebeskatning for inntektsåret 2012. Klagen for inntektsåret 2012 er innkommet for sent til å tas opp til behandling som en klagesak av Skatteklagenemnda. […]

 • Spørsmål om uttaksbeskatning for privat bruk av selskapets eiendom i utlandet

  Saken gjelder utbyttebeskatning av aksjonær, med totalt kr 529 835, for privat bruk av selskapets eiendom i perioden 2010 til 2012, jf. skatteloven § 10-11 første ledd, jf. § 13-1 første og tredje ledd. Saken gjelder også ileggelse av tilleggsskatt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-3 flg. […]

 • Spørsmål om uttaksbeskatning av fritidseiendom i utlandet

  Saken gjelder uttaksbeskatning av selskap, med totalt kr 1 059 671, for aksjonærenes private bruk av selskapets eiendom i perioden 2010 til 2012, jf. skatteloven § 5-2 første ledd, jf. § 13-1 første og tredje ledd. Saken gjelder også ileggelse av tilleggsskatt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-3 flg. […]

 • Spørsmål om det er grunnlag for utbyttebeskatning iht skatteloven § 10-11 første ledd, jf fjerde ledd

  Saken gjelder klage på skattekontorets vedtak om utbyttebeskatning, jf. skatteloven § 10-11 første ledd jf. fjerde ledd, særlig spørsmål om det er skjedd en reell økning i lånesaldo eller om det kun dreier seg om korrigering av en feilføring. Klagen gjelder også ilagt tilleggsskatt med 20 % jf. skatteforvaltningsloven § 14-3. Omtvistet beløp er kr 2 000 000.   Klagen tas til følge. […]

 • Overføring av justeringsforpliktelse ved fusjon og overdragelse ved tingsinnskudd

  Saken gjelder fastsettelse av inngående merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift. Saken relaterer seg til overføring av justeringsforpliktelse ved to tilfeller; fusjon og overdragelse ved tingsinnskudd. Spørsmål om overtakende selskap i en fusjon kan anses ansvarlig for justering av beløp som ikke er medtatt i avtalen om justeringsplikt. Det er også spørsmål om vilkårene for overføring av justeringsplikt er oppfylt, nærmere bestemt om overtakende selskap kan anses som registrert avgiftssubjekt på overdragelsestidspunktet, eller senest i samme termin som overdragelsen skjer.   Klagen tas delvis til følge. […]

 • Realisasjon av fast eiendom

  Saken gjelder spørsmål om hvilken inngangsverdi som skal legges til grunn ved salg av en arvet eiendom, og fastsettelse av gevinst/tap ved salget jf. skatteloven § 5-1, jf. § 9-7, jf. § 9-3. Omtvistet beløp er hvor stort tap det har vært ved salg av eiendommen. Skattepliktige påberoper at det er et tap på kr 240 100, noe som gjør at ¼ av eiendommen gir et fradrag på kr 60 025. Skattekontoret påberopte på sin side at det i sitt vedtak forelå et tap på kr 147 400 som gir et fradrag på kr 36 850. Ved oversendelsen av redegjørelsen til sekretariatet for behandling har skattekontoret ytterligere redusert tapet til kr 82 400 noe som gir et fradrag på kr 20 600. Ved votering i alminnelig avdeling dissenterte nemndsmedlemmene Tell og Nordnes mens nemndsmedlem Gjølberg sluttet seg til sekretariatets innstilling. […]

 • Spørsmål om gevinstbeskatning ved salg av fritidseiendom som har vært brukt som egen fritidsbolig i tillegg til å ha vært utleid

  Saken gjelder klage på bindende forhåndsuttalelse. Emnet for den bindende forhåndsuttalelsen er skattefritak for gevinst ved salg av fritidsbolig etter skatteloven § 9-3, fjerde ledd, herunder om skattepliktiges utleie av fritidseiendommen i tillegg til egenbruk gjør at eiendommen ikke kan anses å falle inn under vilkåret "brukt eiendommen som egen fritidsbolig". […]

Facebook Comments