Nyheter Skatt -og avgiftsrett

 • Fradrag for inngående mva på rehabiliteringskostnader knyttet til fellesareal. Endret bruk av kapitalvare. Om fellesareal og parkeringskjeller skal anses som egne byggetiltak. Merknad i mva-melding.

  Saken gjelder fradrag for inngående merverdiavgift på rehabiliteringskostnader knyttet til fellesarealer i bygg hvor kun en del av byggets eksklusive arealer er utleid til avgiftspliktige leietakere og resten av lokalene står tomme. Saken gjelder også fradrag for inngående merverdiavgift knyttet til fellesareal og parkeringskjeller som følge av endret bruk av kapitalvare, herunder om fellesareal og parkeringskjeller skal anses som egne byggetiltak. Tilleggsavgift. Omtvistet beløp er samlet kr 3 535 296, hvorav tilleggsavgift med 20 % utgjør kr 589 216. Etter anmodning fra skattepliktige ønskes foreliggende sak behandlet sammen med saken vedrørende A (NS 107/2020) og B (NS 108/2020) hva gjelder spørsmålet om fradrag for inngående merverdiavgift på rehabiliteringskostnader knyttet til fellesarealer i utleiebygg. A (NS 107/2020) anses i denne forbindelse som hovedsak.   Klagen ble delvis tatt til følge. […]

 • Etterberegning av innførselsmerverdiavgift og ileggelse av administrativt tillegg

  Saken gjelder gyldighet av vedtak av 4. desember 2015 om etterberegning av innførselsmerverdiavgift og ilagt administrativt tillegg til merverdiavgift med 5 % for såkalte kategori 1 salg. Klagen datert 1. februar 2016 gjelder kun etterberegning av innførselsmerverdiavgift og ileggelse av administrativt tillegg til merverdiavgift med 5 % for kategori 1 salg. Omtvistet beløp er kr 3 215 709 [kr 3 902 855 - kr 687 146] og ilagt administrativt tillegg med 5 % kr 160 785. Saksgang for den delen av vedtaket som gjelder toll og tilleggsavgift til toll I brev av 1. februar 2016 påklaget A etterberegningsvedtaket for den del som gjaldt kategori 1-salgene. Tollregionen [...] vurderte klagen, man fant ikke grunn til å omgjøre vedtaket. Den 7. mars 2016 ble saken oversendt til Tolldirektoratet for klagesaksbehandling. Tolldirektoratet opprettholdt etterberegningen i vedtak av 5. mars 2018. Tolldirektoratets vedtak datert 5. mars 2018 rettet mot B ble opphevet ved [...] Lagmannsretts dom av 17. desember 2019.     Klagen ble tatt til følge.   &nbs […]

 • Fradrag for inngående merverdiavgift på rehabiliteringskostnader knyttet til fellesarealer i utleiebygg. Forholdsmessig fradrag for fellesanskaffelser og skjønnsadgang. Salg av aksjer og fast eiendom. Tilleggsavgift.

  Saken gjelder forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift på fellesanskaffelser, herunder skjønnsadgang og tilleggsavgift, og fradrag for inngående merverdiavgift på rehabiliteringskostnader knyttet til fellesarealer i bygg hvor kun en del av byggets eksklusive arealer er utleid til avgiftspliktige leietakere og resten av lokalene står tomme. Tilleggsavgift for fradragsføring av inngående merverdiavgift på transaksjonskostnader knyttet til salg av aksjer og salg av fast eiendom. Omtvistet beløp utgjør samlet kr 3 545 700, hvorav tilleggsavgift utgjør kr 354 831. Etter anmodning fra skattepliktige ønskes foreliggende sak behandlet sammen med saken vedrørende A (NS 107/2020) og B (NS 109/2020) hva gjelder spørsmålet om fradrag for inngående merverdiavgift på rehabiliteringskostnader knyttet til fellesarealer i utleiebygg. A (NS 107/2020) anses i denne forbindelse som hovedsak.   Klagen ble delvis tatt til følge. […]

 • Tilleggsskatt som følge av oppføring av uberettigede fradrag i skattemeldingen

  Saken gjelder tilleggsskatt som følge av oppføring av uberettigede fradrag i skattepliktiges selvangivelse. Omtvistet beløp er kr 3 903 som utgjør tilleggsskatten. Saken har vært til behandling i alminnelig avdeling hvor ett av nemndsmedlemmene var uenig i sekretariatets innstilling.   Klagen ble delvis tatt til følge. […]

 • Fradrag for inngående merverdiavgift på rehabiliteringskostnader knyttet til fellesarealer i utleiebygg

  Saken gjelder etterberegning av inngående merverdiavgift vedrørende rehabiliteringskostnader knyttet til fellesareal i et utleiebygg. Omtvistet beløp utgjør kr 14 822 862. Spørsmål om skattepliktige kan kreve fullt fradrag for inngående merverdiavgift på rehabiliteringskostnader knyttet til fellesarealer i et bygg hvor kun en del av byggets eksklusive arealer er utleid til avgiftspliktig leietaker og resten av lokalene står tomme, eller om det foreligger forholdsmessig fradrag. Etter anmodning fra skattepliktige ønskes foreliggende sak behandlet sammen med saken vedrørende A (NS 109/2020) og B (NS 108/2020) siden angjeldende spørsmål er felles for alle tre saker.   Klagen ble ikke tatt til følge. […]

 • Fastsettelse av avgift. Ileggelse av tilleggsskatt og tilleggsavgift etter bokettersyn

  Saken gjelder spørsmål om skjønnsadgang, fastsettelser og ileggelse av tilleggsskatt og tilleggsavgift etter et bokettersyn. Skattepliktige har drevet et utested.     Klagen ble delvis tatt til følge. […]

 • Snudd avrekning ved kjøp av porteføljeforvaltingssystem fra utanlandsk leverandør til bruk i finansiell verksemd

  Saka gjeld klage over bindande førehandsuttale angåande spørsmål om A AS skal berekne meirverdiavgift ved kjøp av porteføljeforvaltingssystemet [...] frå B etter reglane om snudd avrekning i meirverdiavgiftslova § 11-3, jf. § 3-30. Avgjerande er om tenestene ville vore avgiftspliktig ved innanlands omsetjing, jf. meirverdiavgiftslova § 3-30 andre ledd. Spørsmålet er om tenestene er omfatta av avgiftsunntaket for finansielle tenester i meirverdiavgiftslova § 3-6, bokstav f) om forvalting av verdipapirfond og bokstav g) om forvalting av investeringsselskap. &nbs […]

 • Er den norske rentebegrensningsregelen i strid med EØS-retten?

  Klage over skattekontorets fastsettingsvedtak for inntektsårene 2014 og 2015 som gjaldt begrensning av gjeldsrenter mellom nærstående selskap, jf. skatteloven § 6-41. Selskapet anfører at rentebegrensningsregelen strider mot EØS-avtalen artikkel 31 om etableringsrett og må bortfalle. Omtvistet beløp for begge inntektsårene utgjør begrensede rentekostnader på kr 144 549 153. Saken har vært til behandling i alminnelig avdeling, men ett nemndsmedlem var uenig i sekretariatets innstilling. Saken skal derfor behandles i stor avdeling.       Klagen tas ikke til følge. […]

 • Beviskravet for ileggelse av tilleggsskatt

  Saken gjelder tilleggsskatt. Spørsmålet er om beviskravet for ileggelse av tilleggsskatt er oppfylt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-3 første ledd. Fastsatt merverdiavgift er på kr 140 363 og tilleggsskatten er fastsatt med 20 % og utgjør kr 28 072. Saken var til behandling i alminnelig avdeling 29. juni 2020, hvor et nemndsmedlem dissenterte     Klagen ble ikke tatt til følge. […]

 • Tap på fordring

  Saken gjelder spørsmål om skattemessig krav på fradrag for tap på fordring i 2015. Nærmere bestemt om det foreligger fradragsrett for tap på fordring etter skatteloven § 6-2, herunder om kapitalinnskuddet fra A AS til B NUF skal klassifiseres som gjeld eller egenkapital, og dersom det er tilfellet om tapet er lidt "i virksomhet" og om det foreligger særlig og nær tilknytning mellom fordring og virksomhet. Omtvistet beløp er kr 5 000 000. Klagen tas til følge. […]

Facebook Comments