Nyheter Skatt -og avgiftsrett

 • Spørsmål om ilagt tilleggsskatt innebærer dobbeltstraff og om saken er avgjort innen rimelig tid

  Spørsmål om ilagt tilleggsskatt for inntektsårene 2002-2009 innebærer dobbeltstraff jf. EMK protokoll 7 artikkel 4 og om saksbehandlingstiden innebærer at EMK artikkel 6 om avgjørelse innen rimelig tid er krenket. Beregningsgrunnlaget for den påklagde tilleggsskatten er skatten av inntektsøkning på kr 2 262 550. […]

 • Vilkårene for skattefritak ved realisasjon av fritidseiendom

  Saken gjelder klage på bindende forhåndsuttalelse. […]

 • Etterberegning av merverdiavgift ved varesalg til turister og ileggelse av tilleggsavgift

  Saken gjelder etterberegning av utgående merverdiavgift knyttet til omsetning av varer til turister. Saken gjelder også etterberegning av inngående merverdiavgift som følge av avvik mellom mva-meldinger og regnskap. Etterberegning av utgående merverdiavgift gjelder dels spørsmål om det er sannsynliggjort at utførsel har skjedd innen én måned etter levering (tidskrav), og dels spørsmål om dokumentasjonskravet ved blankett RD-0032 kan anses oppfylt når angivelse av kjøper mangler. Det er ilagt 20 % tilleggsavgift for den del av etterberegningen av utgående merverdiavgift som gjelder tidskravet i merverdiavgiftsloven § 6-25 annet ledd, jf. merverdiavgiftsloven § 21-3. Klagen tas ikke til følge. […]

 • Endring av Skatteklagenemndas vedtak om tilleggsskatt som følge av nye omstendigheter, herunder spørsmål om fristen for endringsadgang

  Saken gjelder endring av Skatteklagenemndas vedtak etter skatteforvaltningsloven § 13-9. Nemndsvedtaket gjaldt ileggelse av tilleggsskatt og skjerpet tilleggsskatt grunnet uoppgitt formue og inntekt ved realisasjon av utenlandske aksjer og verdipapirer, jf. skatteforvaltningsloven §§ 14-3 til § 14-6. Samlet økning i skattepliktig formue og inntekt ble i skattekontorets vedtak fastsatt til kr 38 863 660 og kr 10 311 644. Fastsettingen ble ikke påklaget, og klagen til Skatteklagenemnda begrenset seg til spørsmålet om ileggelse av tilleggsskatt. Klagen ble ikke tatt til følge, og samlet sats for ordinær og skjerpet tilleggsskatt ble av Skatteklagenemnda satt til 40 %. I etterkant av nemndsvedtaket har sekretariatet oppdaget at skattepliktige er ilagt tilleggsskatt på formuesposter for inntektsårene 2009 til 2014 som sekretariatet mener skulle vært omfattet av reglene om frivillig retting, jf. skatteforvaltningsloven § 14-4 d. Sekretariatet innstiller derfor på at Skatteklagenemndas vedtak endres, og ilagt tilleggsskatt for de aktuelle formuespostene frafalles. Klagen ble tatt delvis til følge. […]

 • Tilleggsskatt og skjerpet tilleggsskatt, herunder spørsmål om vilkårene for frivillig retting er oppfylt, unnskyldelige forhold og sats for tilleggsskatt

  Saken gjelder ilagt tilleggsskatt og skjerpet tilleggsskatt grunnet uoppgitt formue og inntekt ved realisasjon av utenlandske aksjer og verdipapirer, jf. skatteforvaltningsloven §§ 14-3 til § 14-6. Spørsmålet i saken er om det foreligger unnskyldelige forhold, hvorvidt unntaket om frivillig retting i skatteforvaltningsloven § 14-4 bokstav d kommer til anvendelse samt satsen for skjerpet tilleggsskatt etter overgang fra ligningslov til skatteforvaltningslov.   Samlet økning i skattepliktig formue og inntekt ble i skattekontorets vedtak fastsatt til henholdsvis kr 38 863 660 og kr 10 311 644. Samlet sats for ordinær og skjerpet tilleggsskatt ble satt til 40 %. Klagen ble ikke tatt til følge. […]

 • Spørsmål om gevinst ved salg av hyttetomter skal behandles som kapitalgevinst eller næringsinntekt

  Saken gjelder klage på bindende forhåndsuttalelse. Emnet for den bindende forhåndsuttalelsen er om gevinst ved salg av ti hyttetomter skal behandles som kapitalgevinst, jf. skatteloven § 5-1 annet ledd eller næringsinntekt, jf. skatteloven §§ 5-1 første ledd og 5-30. […]

 • Avgiftsbehandling av tilkoblingsrett til avfallssystem

  Saken gjelder klage på bindende forhåndsuttalelse. Saken reiser spørsmål om vederlag for tilkoblingsrett til avfallssystem gjelder avgiftspliktig omsetning av tjenester eller avgiftsunntatt rettighet til fast eiendom, jf. merverdiavgiftsloven § 3-1 første ledd og § 3-11 første ledd. […]

 • Skatteplikt for gevinst fra oddstipping. Virksomhet eller tilfeldig inntekt

  Saken gjelder spørsmål om hvorvidt inntekter fra oddsspill hos utenlandske spilltilbydere er skattepliktig etter enten skatteloven § 5-1 jf. § 5-30 eller § 5-50, samt hvorvidt det skal ilegges tilleggsskatt dersom inntekten anses skattepliktig. Omtvistet beløp er NOK 1 631 454. […]

 • Spørsmål om endringsadgang

  Saken gjelder spørsmål om endringsadgang for inntektsårene 2004-2012, skatteforvaltningsloven § 12-1 og ligningsloven § 9-6 nr 1. Videre spørsmål om endringsadgangen har bortfalt ved passivitet. Eventuelt om tilleggsskatten helt eller delvis skal bortfalle på bakgrunn av brudd på EMK art 6. Klagen tas delvis til følge. […]

 • Spørsmål om fradragsrett for infrastrukturbidrag, skatteloven § 6-1

  Sakens spørsmål er om det foreligger fradragsrett etter skatteloven § 6-1 for betaling av et infrastrukturbidrag til [sted] kommune i 2013. For det tilfellet at infrastrukturbidraget skulle bli ansett som en investering, er det spørsmål om kostnaden skal aktiveres på bygg og teknisk anlegg og saldoavskrives etter skatteloven § 14-41 eller aktiveres som en del av tomt uten avskrivningsrett. Størrelsen på de omtvistede kostnadene utgjør kr 3 614 834. […]

Facebook Comments