Nyheter Skatt -og avgiftsrett

 • Klage på endringsvedtak fremsatt etter ettårsfristen

  Saken gjelder spørsmål om klage på endringsvedtak skal behandles som klagesak eller avvises fordi den er fremsatt etter utgangen av ettårsfristen. Samlet skjønnfastsatt næringsinntekt for inntektsårene 2011 til 2013 utgjorde kr 845 106. Samlet skjønnsfastsatt fradrag for inngående merverdiavgift for samme periode utgjorde kr 3 000. Saken har vært til behandling i alminnelig avdeling, men ett nemndsmedlem var uenig i innstillingen. Saken skal derfor behandles i stor avdeling.   Klagen avvises. […]

 • Ileggelse av tilleggsskatt som følge av at et fradragsført tap på fordring ved en feil ble stående i skattemeldingen

  Spørsmål om vilkårene for tilleggsskatt er oppfylt. Et fradragsført tap på fordring med kr [...] ble stående i skattemeldingen etter at posten for tilbakeføring av en reversering på side 4 i næringsoppgaven ikke ble tatt med ved overføring fra årsoppgjørsprogrammet Maestro til nettportalen Altinn. Skattekontoret ila tilleggsskatt med 20 prosent. Saken ble behandlet i alminnelig avdeling (NS 8/2020). Nemndas medlemmer Syversen og Østensen sluttet seg til sekretariatets innstilling og nemndas medlem Slåtta dissenterte.   Klagen ble ikke til følge. […]

 • Fradragsrett for prosjekteringskostnader ved utvikling av eiendom

  Fradragsrett for prosjekteringskostnader ved utvikling av eiendom, jf. skatteloven § 6-1. Subsidiært anført fradragsrett etter skatteloven § 6-2. Omtvistet beløp er kr 24 801 152. Saken har vært til behandling i alminnelig avdeling. Nemndas medlemmer Bjørnelykke og Hammer sluttet seg til sekretariatets innstilling og nemndas medlem Hamre dissenterte.     Klagen tas ikke til følge. […]

 • Beskatning av aksjonærlån som utbytte

  Beskatning av aksjonærlån som utbytte samt ilagt tilleggsskatt. Omtvistet beløp er utbytte med kr 290 000.     Klagen tas ikke til følge. […]

 • Innbetalt kapital eller utbytte ved selskapets kjøp av egne aksjer fra aksjonær etter skatteloven § 10-11, herunder anskaffelsestidspunkt for fondaksjer

  Saken gjelder skattepliktiges salg av aksjer til sitt heleide selskap. Selskapet ble etter salget eier av egne aksjer. Skattekontorets vedtak medfører økt inntekt på kr 29 585 646 da hele salgssummen på kr 30 000 000, inntektsføres som utbytte. Det er også blitt reist spørsmål om skattekontorets endringsadgang etter fristbestemmelsen i ligningsloven § 9-6 og spørsmål om passivitet.     Klagen tas til følge. Alminnelig inntekt reduseres med kr 29 900 005 for inntektsåret 2007. […]

 • Verdsettelse av kraftanlegg

  Saken gjelder verdsettelse av kraftanlegg. Spørsmålet er hvilke driftsmidler som skal inngå i beregningen av fremtidige kostnader til utskiftning av driftsmidler etter skatteloven § 18-5 fjerde ledd. Omtvistet formuesverdi er kr 170 175 090   Klagen tas til følge. […]

 • Avskjæring av fremførbart underskudd etter skatteloven § 14-90 og ilagt tilleggsskatt

  Saken gjelder avskjæring av fremførbart underskudd etter skatteloven § 14-90 for inntektsåret 2012, herunder spørsmål om ileggelse av tilleggsskatt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-3 til § 14-5. Omtvistet beløp er en inntektsøkning på kr [...] og ilagt tilleggsskatt med 30 % av skatten på inntektsøkningen. Brudd på EMK art 6 nr 1 på grunn av lang liggetid i sekretariatet. Saken har vært til behandling i alminnelig avdeling og det har vært dissens.   Klagen tas ikke til følge.   Lovhenvisninger: skatteloven § 14-90, skatteforvaltningsloven § 14-3 til § 14-5 […]

 • Sakskostnader

  Saken gjelder krav om dekning av sakskostnader etter skatteforvaltningsloven § 5-9. Spørsmålet er om endringen av skattevedtak til skattepliktiges gunst skyldes skattepliktiges eget forhold. Omtvistet beløp er kr 44 625. Ved votering i alminnelig avdeling dissenterte nemndsmedlemmet Jansson mens nemndsmedlemmene Grann-Meyer og Solem sluttet seg til sekretariatets innstilling. […]

 • Skjønnsfastsettelse av inntekt

  Saken gjelder skjønnsfastsettelse av inntekt og formue ved forsinket levering av skattemelding for 2017, jf. skatteforvaltningsloven § 12-2. Omtvistet beløp er skjønnsmessig fastsatt næringsinntekt på kr 204 000 (differansen mellom skjønnsinntekten på kr 547 000 og innlevert skattemelding med kr 343 000 i næringsinntekt). […]

 • Skattemessig bosted for personer med NHR status iht skatteavtale mellom Norge og Portugal

  Saken gjelder skatteplikten som bosatt i Norge etter skatteloven § 2-1 og skatteavtalen med Portugal artikkel 4. […]

Facebook Comments